Launeen linjauksen vastustajat kommentoivat  Ely-keskuksen VT 12 tiekäytäväselvitystä

Uudenmaan Ely-keskus julkaisi kesäkuussa tiekäytäväselvityksensä koskien VT12 tulevaa linjausta. Selvityksessä tutkittiin viittä eri vaihtoehtoa, jotka ovat vuosien varrella olleet esillä. Ely-keskuksen mukaan paras vaihtoehto tutkituista on ns. Launeen linjaus. Koska nimenomaan Launeen linjaus on ollut kovan vastustuksen kohteena, pyysimme kommentteja tiekäytäväselvityksestä Launeen linjausta vastustavilta tahoilta.

Virtuaalimalli VT 12 Launeen linjauksesta. Kuvassa uusi kehätie alittaa Uudenmaankadun Prisman ja Gigantin kohdalla ja painuu tunneliin Liipolan alle. Vasemmalla Kuovinkuja, oikella mm. Launeen koulu (valkea, iso rakennus)

Virtuaalimalli VT 12 Launeen linjauksesta. Kuvassa uusi kehätie alittaa Uudenmaankadun Prisman ja Gigantin kohdalla ja painuu tunneliin Liipolan alle. Vasemmalla Kuovinkuja, oikella mm. Launeen koulu (valkea, iso rakennus)


SALPAUSSELÄN LUONNONYSTÄVÄT RY:

Maankäyttö ei välttämättä edellytä uutta tietä, sillä maankäyttö ja monet suunnitelmat ovat muuttuneet siitä lähtökohdasta, mitä 70 -luvulla on kaavailtu. Liikenne ei enää kasva ja kaupallinen keskus on siirtynyt muualle. Edelleen ilmastomuutoksen torjunta edellyttää päästöjen huomattavaa vähentämistä ja lisääntyvien sateiden ja tulvariskien huomioimista. Lisäksi 2. momentin vaatimus kohtuullisista kustannuksista ja ympäristönäkökohdista ei täyty Launeen linjauksessa, koska se on puolta kalliimpi ratkaisu kuin ns. Renkomäen linjaus ja ympäristöhaitat olemassa olevalle asutukselle ja luonnolle ovat huomattavasti vahingollisemmat kuin Renkomäen linjauksessa.

Launeen ohitiesuunnitelma on maakuntakaavassa ja yleiskaavassa poliittisen väännön tulos, sillä ohitie on ollut välillä kummassakin kaavassa Renkomäen vaihtoehdon mukainen, ja Renkomäen linjaus on selvityksissä todettu yhtä mahdolliseksi kuin Launeen vaihtoehto. Tämä osoittaa sen, että liikenneviraston ja kuntien virkamiehet osaavat muokata selvityksiä halutulla tavalla ja että Renkomäen linjaus täyttäisi Maantielain 17 §:n vaatimuksen täydellisesti. Tässä tapauksessa ympäristöviranomaiset ja paikalliset asukkaat ovat johdonmukaisesti vastustaneet Launeen linjausta. Mielestämme valtakunnalliset alueiden käytön tavoitteet ja luonnonsuojelulaki – jos ne oikein ja puolueettomasti tulkitaan – puoltavat Renkomäen linjausta huomattavasti osuvammin kuin Launeen linjausta.

Lisäksi Launeella on jo nykyisin niin paljon liikennettä, että siellä ilmanlaatu on usein huonompi kuin Lahden keskustassa. Esim. 4.3.2013 uutisoitiin, että Lahden Launeen säähavaintoasemalla on huonoin ilman laatu koko Suomessa. Launeella kärsitään myös jatkuvasta autoliikenteen melusta. Vaihtelevassa maastossa eivät mitkään meluesteet, tunnelit tai syvennykset pidättele liikennemelun leviämistä. Meluesteet luovat tämän lisäksi epäesteettistä ja ikävää asuinympäristöä. Rakentaminen on siinä määrin levinnyt koko Etelä-Lahden alueelle, että siellä on jäljellä hyvin vähän kunnollisia lähipuistoja ja – virkistysalueita. Ko. Launeen väylä olisikin hyvin tarpeellinen viherväylänä vaimentamaan melua, puhdistamaan ilmaa, sitomaan pölyä, tasaamaan hulevesiä ja tulvia ja siten parantamaan ihmisten terveyttä, elinolosuhteita ja viihtyvyyttä.

Yleissuunnitelmassa ei ole paneuduttu tarpeeksi näihin seikkoihin. Uuden tien tarvetta ei ole tarpeeksi pohdittu ja perusteellisia muita ratkaisuja ei ole haluttu ottaa vakavasti, vaikka nykyisen maantien parantaminen olisi ensisijainen toimenpide. Salpausselän luonnonystävät ry täsmentää, että tarkoitamme Salpakangas-Renkomäen nykyisen maantieyhteyden kunnostamista palvelemaan Salpausselän pohjavesialueelta siirtyvää enimmäkseen raskasta ohikulkuliikennettä. Muutoinkin toteamme edelleen, että nykyisten liikenneväylien parantamistoimet olisivat riittävä toimenpide liikenteestä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. Pohjavedet on jo suojattu Salpausselän alueella, jossa paikallinen autoliikenne joka tapauksessa säilyy.

Olemme vahvasti sitä mieltä, että jos ylipäätään tarvitaan uusi ohitustie, niin sen on kuljettava reilusti kauempana nykyisestä taajama-alueesta. Ei ole tarkoituksenmukaista siirtää nykyisen tien haittoja toisten asukkaiden haitoiksi ja paikkaan, jossa on samat pohjavesiongelmat (Launeen lähteen vedenottamo), luonto- ja kulttuuriarvoja yhtä paljon jos ei enemmänkin ja jonne rakentaminen on puolta kalliimpaa kuin pari kilometriä kauemmaksi rakentaminen (Renkomäen linjaus). Kauempana uusi tie mahdollistaisi paljon enemmän uutta maankäyttöä kuin konsanaan Launeen linjauksen varrella on mahdollista. Ylimitoitus tarkoittaa myös sitä, että kun Launeen linjaus olisi rakennettu, pian tulee tarve kuitenkin rakentaa uusi ohitie kauemmaksi.

Kohtuulliset kustannukset, luonnonvarojen säästeliäs käyttö ja ympäristöhaittojen minimointi eivät toteudu Launeen vaihtoehdossa. Jo yksistään lukuisten yli- ja alikulkusiltojen ja ramppien betoniset rakenteet kuluttavat luonnonvaroja ja maa-alaa ja tuottavat kasvihuonekaasuja. Valtatie keskellä taajama-aluetta hankaloittaa varsinkin lasten, vanhusten ja vammaisten liikkumismahdollisuuksia. Launeen kaupallinen keskus on siirtynyt Renkomäkeen, jonne hyvällä tahdolla ja suunnittelulla on vielä tilaa mahdolliselle Renkomäen linjaukselle

Huom! Teksti lainattu osin Salpausselän luonnonystävät ry:n valituksesta Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Kouvolan hallinto-oikeuden päätöksestä

ERKKI ROPE (Maakuntainsinööri Päijät-Hämeen Liitto):

Ihmettelin että VT 12 parantaminen nykyisellä paikalla kuitattiin johtopäätöksillä perusteita joita ei esitetty raportissa.
”Valtatien kehittäminen sen nykyisellä paikalla edellyttää hyvin järeitä ja kalliita rakentamisratkaisuja, eikä tulos silti täytä kaikkia valtatien kehittämiselle asetettuja tavoitteita.”

Tässä ratkaisussa pohjavesien suojaus olisi voitu tehdä vielä puuttuville osille kaukalo- ja tunnelirakentamisen yhteydessä. Kehätievaihtoehdossa nykyisen valtatien suojaukset jäävät tekemättä vaikka liikennemäärät säilyvät lähes samoina. Valtaosa tien liikenteestä on paikallista liikennettä, joka ei siirry kehätielinjaukselle.

Tunneliratkaisu aseman kohdalla avaisi hyvät mahdollisuudet kehittää maanpäällistä jalakulkuun soveltuvaa liikenneympäristöä asema-aukiolla, sekä maanalaista pysäköintitilaa matkakeskuksen liikerakentamisen yhteydessä.

Kehätien tai kokoojakadun tuominen lännestä Launeelle kyllä lisää alueen saavutettavuutta, mutta myös marketalueen lisärakentamispainetta.Tästä aiheutuu liikenteen kasvua Uudenmaankadulle jonka kapasiteettia keskustaan päin ei voine enää lisätä. Kevyen liikenteen väylille ei nytkään näytä olevan tilaa rakentaa sujuviksi esim Prisman kohdalla.

Nyt esitetyn 0+ vaihtoehdon sijaan olisi ollut tutkittava järeän parantamisen vaikutuksia liikennevirtoihin, yhdyskuntarakenteeseen ja ympäristöön.
Olisi laadittava uusi arvio valtatien parantamisesta nykyisellä paikallaan kustannusarvioineen ja vaiheittain toteuttamisratkaisuineen.

LAUNEEN OMAKOTIYHDISTYS:

”Kujalan ja Okeroisten välisen osuuden yleissuunnitelma on valmistunut v. 2002 ja Okeroisten ja Soramäen välisen osuuden yleissuunnitelma v. 2008. Yleissuunnitelmien laatimisen yhteydessä on laadittu runsaasti erilaisia taustaselvityksiä ja vaihtoehtovertailuja”
Kommentti: Ei ole mainittu, että yleissuunnitelma ei ole vielä lainvoimainen, koska siitä on valitettu Maantielain vastaisena (valitus on KHO:ssa).

”Valtatien 12 liikenteen on ennustettu kasvavan vuoteen 2025 mennessä noin 20 %. Mytäjäisten liittymän länsipuolella liikenteen ennustettu kasvu on 6 000-7 000 autoa/vrk, ja arkiliikennemäärä voi nousta yli 40 000 autoon/vrk. Toimivuustarkastelujen perusteella valtatientien liikennöitävyys heikkenee selvästi ilman kehittämistoimia vuoteen 2025 mennessä”
Kommentti: Liikenne ei enää kasva. Logistiset painopisteet ovat Lahdessa siirtyneet Renkomäkeen, mutta sisäinen liikenne (n 60%) ei siirry, se on ja pysyy nykyisellä väylällä. Nykyiselle väylälle voidaan tehdä parannuksia ja joka tapauksessa puuttuvat pohjavedensuojaukset on tehtävä. Myös tunneliratkaisuja voidaan tehdä nykyisellä väylällä = vaihtoehtoa pitäisi vielä tutkia kustannuksineen ja vaiheittain rakentamisineen, ennen kuin matkakeskusta aletaan rakentamaan.

”Renkomäen vaihtoehto: Valtatietasoinen 12 yhteys pitenee selvästi”
Kommentti: Tulisi olemaan kuitenkin sujuvampi yhteys ja ajoaika olisi sama, jotka ratkaisevat raskaan ohitieliikkeen valinnassa, jo nyt monet ajavat Renkomäen kautta! Vaarillisten aineiden kuljetukset ovat jo ohjattu sinne!

Laune: ”Vaihtoehto on hyväksyttyjen kaavojen mukainen ja vaihtoehdoista pisimmälle suunniteltu.”
Kommentti: Tien toteutusaikataulu on vielä niin pitkä, että maakuntakaavan ja asemakaavojen muutokset on helppo tehdä, jos vain päättäjät niin haluavat.

”Vaihtoehto Laune ei sijoitu hiljaisten alueiden läheisyyteen.”
Kommentti: Launeen linjaus kulkee Kukonkosken hienon äänimaiseman (veden solina) läpi, Kukonkoski on myös hiljaista aluetta, mutta se on ilmeisesti hiljaisten alueiden inventoinneissa jätetty tarkoituksenmukaisuussyistä pois!

-Petri Salomaa-

AJANKOHTAISTA -arkisto

helmikuu 2024

tammikuu 2024

joulukuu 2023

marraskuu 2023

lokakuu 2023

syyskuu 2023

elokuu 2023

kesäkuu 2023

toukokuu 2023

huhtikuu 2023

maaliskuu 2023

helmikuu 2023

tammikuu 2023

joulukuu 2022

marraskuu 2022

lokakuu 2022

syyskuu 2022

elokuu 2022

heinäkuu 2022

kesäkuu 2022

toukokuu 2022

huhtikuu 2022

maaliskuu 2022

helmikuu 2022

tammikuu 2022

joulukuu 2021

marraskuu 2021

lokakuu 2021

syyskuu 2021

elokuu 2021

heinäkuu 2021

kesäkuu 2021

toukokuu 2021

huhtikuu 2021

maaliskuu 2021

helmikuu 2021

tammikuu 2021

joulukuu 2020

marraskuu 2020

lokakuu 2020

syyskuu 2020

elokuu 2020

heinäkuu 2020

kesäkuu 2020

toukokuu 2020

huhtikuu 2020

maaliskuu 2020

helmikuu 2020

tammikuu 2020

joulukuu 2019

marraskuu 2019

lokakuu 2019

syyskuu 2019

elokuu 2019

kesäkuu 2019

toukokuu 2019

huhtikuu 2019

maaliskuu 2019

helmikuu 2019

tammikuu 2019

joulukuu 2018

marraskuu 2018

lokakuu 2018

syyskuu 2018

elokuu 2018

kesäkuu 2018

toukokuu 2018

huhtikuu 2018

maaliskuu 2018

helmikuu 2018

tammikuu 2018

joulukuu 2017

marraskuu 2017

lokakuu 2017

syyskuu 2017

elokuu 2017

kesäkuu 2017

toukokuu 2017

huhtikuu 2017

maaliskuu 2017

helmikuu 2017

tammikuu 2017

joulukuu 2016

marraskuu 2016

lokakuu 2016

syyskuu 2016

elokuu 2016

heinäkuu 2016

kesäkuu 2016

toukokuu 2016

huhtikuu 2016

maaliskuu 2016

helmikuu 2016

tammikuu 2016

joulukuu 2015

marraskuu 2015

lokakuu 2015

syyskuu 2015

elokuu 2015

heinäkuu 2015

kesäkuu 2015

toukokuu 2015

huhtikuu 2015

maaliskuu 2015

helmikuu 2015

tammikuu 2015

joulukuu 2014

marraskuu 2014

lokakuu 2014

syyskuu 2014

elokuu 2014

kesäkuu 2014

toukokuu 2014

huhtikuu 2014

maaliskuu 2014

helmikuu 2014

tammikuu 2014

joulukuu 2013

marraskuu 2013

lokakuu 2013

syyskuu 2013

elokuu 2013

kesäkuu 2013

toukokuu 2013

huhtikuu 2013

maaliskuu 2013

helmikuu 2013

tammikuu 2013

joulukuu 2012

marraskuu 2012

lokakuu 2012

syyskuu 2012

elokuu 2012

kesäkuu 2012

toukokuu 2012

huhtikuu 2012

maaliskuu 2012

helmikuu 2012

tammikuu 2012

joulukuu 2011

marraskuu 2011

lokakuu 2011

syyskuu 2011

elokuu 2011

heinäkuu 2011

kesäkuu 2011

toukokuu 2011

huhtikuu 2011

maaliskuu 2011

helmikuu 2011

tammikuu 2011