VT 12 ohitie: Omakotiyhdistykset jättivät kuntalaisaloitteen

Viime tiistaina kuusi etelälahtelaista omakoti- ja asukasyhdistystä sekä Salpausselän luonnonystävät ry jättivät yhteisen kuntalaisaloitteen Lahden kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirralle. Aloitteessaan yhdistykset toivovat, että ohitien linjausta tarkasteltaisiin vielä huomioiden nykyinen taloudellinen tilanne, pohjaveden suojelu sekä muut ympäristönäkökohdat, ilmastonmuutoksen hillinnän tavoitteet sekä tielain edellyttämä kohtuullinen ratkaisu.

Kaupunginjohtaja Myllyvirta otti aloitteen vastaan hieman kiusaantuneen oloisena, sillä hänen mukaansa yhdistysten kritisoima Launeen linjaus on jo niin yleis- kuin maakuntakaavassakin, eikä niitä kovin helposti lähdetä muuttamaan. Voisi hyvin kuvitella, etteivät tälläiset kuntalaisaloitteet ole kaupungintalolla kovin haluttuja, koska tässä ohitieasiassa on toivottu kaikkien vetävän yhtä köyttä Launeen linjauksen puolesta.

– En näe asiassa mitään U-käännöstä, jolla yhtäkkiä linjaa muutettaisiin. Ohitie on tärkeä osa kaupungin keskustan suunnitelmaa, johon liittyy läheisesti matkakeskuksen rakentaminen nykyisen Mannerheiminkadun varteen. Maan parhaat asiantuntijat ovat todenneet Launeen linjauksen parhaaksi vaihtoehdoksi, enkä näe, että meidän pitäisi heidän osaamistaan epäillä totesi Myllyvirta.
– Asia on ollut pöydällä jo niin pitkään, että jos nykyiset päätökset puretaan, voi olla ettei ohitietä tule seuraavaan 10 vuoteen linjasi Myllyvirta.

Pöydän ääressä yhdistykset pääsivät valottamaan omia näkökantojaan ohitiestä kaupunginjohtaja Myllyvirralle.Kuvassa vasemmalta oikealle:Martti Vikberg, Helinä Rehn, Matti Kauppila, Marjo Liukkonen, Jyrki Myllyvirta, Helena Juutilainen, Hannu Mieskolainen ja Tapio Irri.

Puoli tuntia kestäneessä luovutustilaisuudessa omakotiyhdistysten edustajat pääsivät tuomaan esille kaupunginjohtajalle myös omia näkemyksiään.
– Eri tievaihtoehtojen kannattavuuslaskelmat tulisi tehdä uudelleen. Renkomäen linjausta ei ole koskaan systemaattisesti suunniteltu, kun kaikki resurssit kohdennettiin Launeelle totesi Ali-Juhakkalan asukasyhdistyksen puheenjohtaja Hannu Mieskolainen.
Lisäksi suurin osa nykyisen VT 12 liikenteestä on alueen sisäistä liikennettä, joten ohitie ei tule poistamaan läheskään kaikkea liikennettä nykyiseltä tieltä jatkoi Mieskolainen.
– Suurin huoleni, on se, että Launeen linjaus toteutetaan ns. säästöversiona, jolloin karsitaan tärkeistä ympäristönsuojauksista huolehti Mieskolainen.

Helena Juutilainen
 oli huolestunut tiestä, joka kulkisi tietyin osin jopa pohjaveden alapuolella.
– Puhdas pohjavesi on asia, jota tulisi kunnioittaa. Tulevaisuudessa siitä voidaan jopa sotia, joten en ymmärrä tälläistä pohjavesien vaarantamista. Lisäksi jo vuonna 2007 Launeen ilmanlaatu todettiin Suomen huonoimmaksi. Nyt tavoitteena on saada tänne vielä lisää liikennettä ihmetteli Juutilainen.

Matti Kauppila
 toi esiin mm. Itellan uuden logistiikkakeskuksen Pennalassa, joka tulee lisäämään tuntuvasti rekkaliikennettä Etelä-Lahdessa.
– Minkä ihmeen takia kaikki nämä liikennepäästöt on tuotava keskelle asuinaluetta, jossa asuu yli 25 000 ihmistä ihmetteli Kauppila.
Kauppila ehdotti myös nykyisen Salpakangas-Okeroinen tien muuttamista valtatieksi tai vastaavasti raskaan liikenteen ohjaamista liikennemerkein jo nyt kyseiselle tielle.
– Laki ei kiellä tätä. Kyseessä olisi tien tason nosto valtatietasoiseksi opasti Kauppila.
Juutilainen kertoikin tähän liittyen monista rekkamiehistä, jotka jo nyt käyttävät Okeroisten reittiä, sillä aikaa kuluu vain 5 minuuttia pitempään kuin keskustan läpi ajettaessa.

Launeen omakotiyhdistyksen puheenjohtaja Marjo Liukkonen ihmetteli miksi Lahden kaupunki haluaa hirttäytyä liian kalliiseen suunnitelmaan, johon rahoja tuskin koskaan saadaan. Tähän Myllyvirta vastasi, että kaupungilla on vahva usko siihen, että rahat vielä saadaan, sillä suunnitelma on tärkeä valtakunnallisestikin.

Myllyvirta oli samaa mieltä Onerva Vartiaisen kirjoituksen kanssa siitä, että tie olisi rakennettu jo 90-luvulla, jos Lahdesta olisi silloin lähtenyt yhtenäinen viesti liikenneministeriöön.
– Valtuusto päätti kolme kertaa Renkomäen linjauksen puolesta, mutta tietyt kaupungin tahot lobbasivat edelleen Launeen vaihtoehtoa, josta ristiriitainen viesti syntyi muisteli Mieskolainen.

Kuntalaisaloitetta käsitellään jatkossa varmasti valtuustossa, sillä kuntalaisaloite on aina käsiteltävä. Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Omakotiyhdistyksillä on vahva usko siihen, että ohitieasiaan on vielä mahdollista vaikuttaa.
– Jos ei muuten, niin vaihtamalla valtuusto. Tulossa on syksyllä kunnallisvaalit ja tämä ohitieasia on yksi johtavista vaaliteemoista. Äänestämällä voimme muuttaa valtuustoa ympäristöystävällisempään suuntaan toteaa Marjo Liukkonen lopuksi.

Petri Salomaa

Omakotiyhdistysten yhteinen kuntalaisaloite:

 

Aloite VT 12 Lahden ohitieasian uudelleen arvioimiseksi

Lahden strategian mukaan kaupunki kannustaa asukkaita ottamaan enemmän vastuuta asuinympäristöstään, jotta saavutettaisiin viihtyisä, terveyttä ja hyvinvointia edistävä elinympäristö.

Olemme olleet johdonmukaisesti huolissamme ohitiesuunnitelman ja sen myötä autoliikenteen lisääntyvistä haitallisista vaikutuksista koko Etelä- Lahden asuinympäristöön ja elinolosuhteisiin.

Liikenneministeri Merja Kyllönen on nimenomaan korostanut, että tässä taloudellisessa tilanteessa kaikkia tulevia hankkeita on vielä tarkasteltava uudesta näkökulmasta ja varteenotettavat vaihtoehdot on käytävä läpi.

Esitellessään hallituksen liikennepoliittista selontekoa eduskunnalle 18.4.12 ministeri Kyllönen kertoi säästöistä, joita saavutetaan muuttamalla tiesuunnitelmia ”fiksummiksi” (HS 19.4.12) ja kohdennetulla rakentamisella (HS 7.5.12).

Esimerkiksi on nostettu valtatie 12 (Lahti-Kouvola), jonka kustannusarvio pudotettiin 180 miljoonasta alle sataan miljoonaan. Näin voitaisiin toimia myös Lahden ohitielinjauksen kohdalla ja varmistaa samalla, että rahoitus järjestyy.

Edellä olevan perusteella esitämme:

1. Akuuttina toimenpiteenä, että Lahti ja muut toimijat tutkivat, millä edellytyksillä raskas läpikulkuliikenne voidaan osoittaa heti kulkemaan Renkomäen kautta, ja tarvittaessa varaavat Ala-Okeroistentien (Salpakangas-Renkomäki) perusparantamiseen 1 milj. euron määrärahan.

2. Ohitien tarvetta tulee tarkastella uudelleen huomioiden nykyinen taloudellinen tilanne, pohjaveden suojelu sekä muut ympäristönäkökohdat, ilmastomuutoksen hillinnän tavoitteet sekä tielain edellyttämä kohtuullinen ratkaisu. Suunnittelu on mahdollista maakuntakaavasta ja yleiskaavasta huolimatta. (Viittaamme tielakiin 5.2.1999/133, jonka mukaan ”Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, voidaan tie suunnitella, jos tien luonne huomioon ottaen tien sijainti ja suhde muuhun alueiden käyttöön voidaan ilman kaavaakin riittävästi selvittää yhteistyössä kunnan, maakunnan liiton ja alueellisen ympäristökeskuksen kanssa.”).

Lahdessa 5 päivänä kesäkuuta 2012

 

Launeen omakotiyhdistys ry

Marjo Liukkonen       Helena Juutilainen

puheenjohtaja            hallituksen jäsen

 

Ali-Juhakkalan asukasyhdistys ry

Hannu Mieskolainen

puheenjohtaja

 

Liipolan lähiöseura ry

Jouni Ikonen

puheenjohtaja

 

Nikkilän asutusalueen Omakotiyhdistys r.y.

Eino Haapala

puheenjohtaja

 

Patoseudun omakotiyhdistys ry

Tapio Irri

puheenjohtaja

 

Venetsian omakotiyhdistys ry

Jari Grönroos

puheenjohtaja

 

Salpausselän luonnonystävät ry

Martti Vikberg

puheenjohtaja

AJANKOHTAISTA -arkisto

toukokuu 2024

huhtikuu 2024

maaliskuu 2024

helmikuu 2024

tammikuu 2024

joulukuu 2023

marraskuu 2023

lokakuu 2023

syyskuu 2023

elokuu 2023

kesäkuu 2023

toukokuu 2023

huhtikuu 2023

maaliskuu 2023

helmikuu 2023

tammikuu 2023

joulukuu 2022

marraskuu 2022

lokakuu 2022

syyskuu 2022

elokuu 2022

heinäkuu 2022

kesäkuu 2022

toukokuu 2022

huhtikuu 2022

maaliskuu 2022

helmikuu 2022

tammikuu 2022

joulukuu 2021

marraskuu 2021

lokakuu 2021

syyskuu 2021

elokuu 2021

heinäkuu 2021

kesäkuu 2021

toukokuu 2021

huhtikuu 2021

maaliskuu 2021

helmikuu 2021

tammikuu 2021

joulukuu 2020

marraskuu 2020

lokakuu 2020

syyskuu 2020

elokuu 2020

heinäkuu 2020

kesäkuu 2020

toukokuu 2020

huhtikuu 2020

maaliskuu 2020

helmikuu 2020

tammikuu 2020

joulukuu 2019

marraskuu 2019

lokakuu 2019

syyskuu 2019

elokuu 2019

kesäkuu 2019

toukokuu 2019

huhtikuu 2019

maaliskuu 2019

helmikuu 2019

tammikuu 2019

joulukuu 2018

marraskuu 2018

lokakuu 2018

syyskuu 2018

elokuu 2018

kesäkuu 2018

toukokuu 2018

huhtikuu 2018

maaliskuu 2018

helmikuu 2018

tammikuu 2018

joulukuu 2017

marraskuu 2017

lokakuu 2017

syyskuu 2017

elokuu 2017

kesäkuu 2017

toukokuu 2017

huhtikuu 2017

maaliskuu 2017

helmikuu 2017

tammikuu 2017

joulukuu 2016

marraskuu 2016

lokakuu 2016

syyskuu 2016

elokuu 2016

heinäkuu 2016

kesäkuu 2016

toukokuu 2016

huhtikuu 2016

maaliskuu 2016

helmikuu 2016

tammikuu 2016

joulukuu 2015

marraskuu 2015

lokakuu 2015

syyskuu 2015

elokuu 2015

heinäkuu 2015

kesäkuu 2015

toukokuu 2015

huhtikuu 2015

maaliskuu 2015

helmikuu 2015

tammikuu 2015

joulukuu 2014

marraskuu 2014

lokakuu 2014

syyskuu 2014

elokuu 2014

kesäkuu 2014

toukokuu 2014

huhtikuu 2014

maaliskuu 2014

helmikuu 2014

tammikuu 2014

joulukuu 2013

marraskuu 2013

lokakuu 2013

syyskuu 2013

elokuu 2013

kesäkuu 2013

toukokuu 2013

huhtikuu 2013

maaliskuu 2013

helmikuu 2013

tammikuu 2013

joulukuu 2012

marraskuu 2012

lokakuu 2012

syyskuu 2012

elokuu 2012

kesäkuu 2012

toukokuu 2012

huhtikuu 2012

maaliskuu 2012

helmikuu 2012

tammikuu 2012

joulukuu 2011

marraskuu 2011

lokakuu 2011

syyskuu 2011

elokuu 2011

heinäkuu 2011

kesäkuu 2011

toukokuu 2011

huhtikuu 2011

maaliskuu 2011

helmikuu 2011

tammikuu 2011